भैरवजी के 108 नाम

भैरवजी के 108 नाम

causes-2

भगवान काल भैरवजी के 108 नाम

1. ॐ ह्रीं भैरवाय नम: 2. ॐ ह्रीं भूतनाथाय नम: 3. ॐ ह्रीं भूतात्मने नम: 4. ॐ ह्रीं भू-भावनाय नम:
5. ॐ ह्रीं क्षेत्रज्ञाय नम: 6. ॐ ह्रीं क्षेत्रपालाय नम: 7. ॐ ह्रीं क्षेत्रदाय नम: 8. ॐ ह्रीं क्षत्रियाय नम:
9. ॐ ह्रीं विराजे नम: 10. ॐ ह्रीं श्मशानवासिने नम: 11. ॐ ह्रीं मांसाशिने नम: 12. ॐ ह्रीं खर्पराशिने नम:
13. ॐ ह्रीं स्मारान्तकृते नम: 14. ॐ ह्रीं रक्तपाय नम: 15. ॐ ह्रीं पानपाय नम: 16. ॐ ह्रीं सिद्धाय नम:
17. ॐ ह्रीं सिद्धिदाय नम: 18. ॐ ह्रीं सिद्धिसेविताय नम: 19. ॐ ह्रीं कंकालाय नम: 20. ॐ ह्रीं कालशमनाय नम:
21. ॐ ह्रीं कला-काष्ठा-तनवे नम: 22. ॐ ह्रीं कवये नम: 23. ॐ ह्रीं त्रिनेत्राय नम: 24. ॐ ह्रीं बहुनेत्राय नम:
25. ॐ ह्रीं पिंगललोचनाय नम: 26. ॐ ह्रीं शूलपाणाये नम: 27. ॐ ह्रीं खड्गपाणाये नम: 28. ॐ ह्रीं धूम्रलोचनाय नम:

29. ॐ ह्रीं अभीरवे नम: 30. ॐ ह्रीं भैरवीनाथाय नम: 31. ॐ ह्रीं भूतपाय नम: : 32. ॐ ह्रीं योगिनीपतये नम:
33. ॐ ह्रीं धनदाय नम: 34. ॐ ह्रीं अधनहारिणे नम: 35. ॐ ह्रीं धनवते नम: 36. ॐ ह्रीं प्रतिभागवते नम:
37. ॐ ह्रीं नागहाराय नम: 38. ॐ ह्रीं नागकेशाय नम: 39. ॐ ह्रीं व्योमकेशाय नम: 40. ॐ ह्रीं कपालभृते नम:
41. ॐ ह्रीं कालाय नम: 42. ॐ ह्रीं कपालमालिने नम: 43. ॐ ह्रीं कमनीयाय नम: 44. ॐ ह्रीं कलानिधये नम:
45. ॐ ह्रीं त्रिलोचननाय नम: 46. ॐ ह्रीं ज्वलन्नेत्राय नम: 47. ॐ ह्रीं त्रिशिखिने नम: 48. ॐ ह्रीं त्रिलोकभृते नम:
49. ॐ ह्रीं त्रिवृत्त-तनयाय नम: 50. ॐ ह्रीं डिम्भाय नम: 51. ॐ ह्रीं शांताय नम: 52. ॐ ह्रीं शांत-जन-प्रियाय नम:
53. ॐ ह्रीं बटुकाय नम: 54. ॐ ह्रीं बटुवेषाय नम: 55. ॐ ह्रीं खट्वांग-वर-धारकाय नम: 56. ॐ ह्रीं भूताध्यक्ष नम:
57. ॐ ह्रीं पशुपतये नम: 58. ॐ ह्रीं भिक्षुकाय नम: 59. ॐ ह्रीं परिचारकाय नम: 60. ॐ ह्रीं धूर्ताय नम:
61. ॐ ह्रीं दिगंबराय नम: 62. ॐ ह्रीं शौरये नम: 63. ॐ ह्रीं हरिणाय नम: 64. ॐ ह्रीं पाण्डुलोचनाय नम:
65. ॐ ह्रीं प्रशांताय नम: 66. ॐ ह्रीं शां‍तिदाय नम: 67. ॐ ह्रीं शुद्धाय नम: 68. ॐ ह्रीं शंकरप्रिय बांधवाय नम:
69. ॐ ह्रीं अष्टमूर्तये नम: 70. ॐ ह्रीं निधिशाय नम: 71. ॐ ह्रीं ज्ञानचक्षुषे नम: 72. ॐ ह्रीं तपोमयाय नम:
73. ॐ ह्रीं अष्टाधाराय नम: 74. ॐ ह्रीं षडाधाराय नम: 75. ॐ ह्रीं सर्पयुक्ताय नम: 76. ॐ ह्रीं शिखिसखाय नम:
77. ॐ ह्रीं भूधराय नम: 78. ॐ ह्रीं भूधराधीशाय नम: 79. ॐ ह्रीं भूपतये नम: 80. ॐ ह्रीं भूधरात्मजाय नम:
81. ॐ ह्रीं कपालधारिणे नम: 82. ॐ ह्रीं मुण्डिने नम: 83. ॐ ह्रीं नाग-यज्ञोपवीत-वते नम: 84. ॐ ह्रीं जृम्भणाय नम: वश-कृद्-वशिने नम:
85. ॐ ह्रीं मोहनाय नम: 86. ॐ ह्रीं स्तम्भिने नम: 87. ॐ ह्रीं मारणाय नम: 88. ॐ ह्रीं क्षोभणाय नम:
89. ॐ ह्रीं शुद्ध-नीलांजन-प्रख्य-देहाय नम: 90. ॐ ह्रीं मुंडविभूषणाय नम: 91. ॐ ह्रीं बलिभुजे नम: 92. ॐ ह्रीं बलिभुंगनाथाय नम:
93. ॐ ह्रीं बालाय नम: 94. ॐ ह्रीं बालपराक्रमाय नम: 95. ॐ ह्रीं सर्वापत्-तारणाय नम: 96. ॐ ह्रीं दुर्गाय नम:
97. ॐ ह्रीं दुष्ट-भूत-निषेविताय नम: 98. ॐ ह्रीं कामिने नम: 99. ॐ ह्रीं कला-निधये नम: 100. ॐ ह्रीं कांताय नम:
101. ॐ ह्रीं कामिनी-वश-कृद्-वशिने नम: 102. ॐ ह्रीं जगद्-रक्षा-कराय नम: 103. ॐ ह्रीं अनंताय नम: 104. ॐ ह्रीं माया-मन्त्रौषधी-मयाय नम:
105. ॐ ह्रीं सर्वसिद्धि प्रदाय नम: 106. ॐ ह्रीं वैद्याय नम: 107. ॐ ह्रीं प्रभविष्णवे नम: 108. ॐ ह्रीं विष्णवे नम :

नवरात्रि कालभैरव दर्शन